Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

不以為恥

bù yǐ wéi chǐ

nie wstydzić się (czegoś)

not be ashamed of

不以為然

bù yǐ wéi rán

uważać coś za nie do końca akceptowalne

consider sth. not so-right-acceptable

不因不由

bù yīn bù yóu

nieświadomie, w stanie niewiedzy

unwittingly; unconsciously

不因人熱

bù yīn rén rè

nie polegać na wsparciu innych

not rely on others for support

不由分說

bù yóu fēn shuō

bez wyjaśnienia

without explanation

不虞之譽

bù yú zhī yù

nieoczekiwana pochwała

unexpected praise

不遠千里

bù yuǎn qiān lǐ

nie zważać na dużą odległość

?court.? (you) don't mind traveling far

不約而同

bù yuē ér tóng

przygodnie współwystąpić

happen to coincide; coincidentally do sth.

不在話下

bù zài huà xià

łatwizna, być naturalnym; to się rozumie samo przez się

be a cinch; be natural; it goes without saying

不在其位,不謀其政

bù zài qí wèi bù móu qí zhèng

nie na tej pozycji; być niechętnym aby coś skomentować

not at this post-position; unwilling to comment on sth. (which is not one's own concern)

不贊一詞

bù zàn yī cí

zachować milczenie, nie wygłosić komentarza

wr. keep silent; make no comment

不折不扣

bù zhé bù kòu

co do słowa, przenikliwy (robiący coś do końca), sto procent, nieulegający

to the letter; out-and-out; thoroughgoing; one hundred percent; unrelenting

不知不覺

bù zhī bù jué

nieświadomie; bez wiedzy o czymś

unconsciously; unknowingly

不知紀極

bù zhī jì jí

nie być świadomym ostatecznego końca

not aware of ultimate end

不知就裡

bù zhī jiù lǐ

arch. nie znać prawdziwej historii (tej zza kulis)

?wr.? not know the inside story

不知輕重

bù zhī qīng zhòng

nie potrafić opowiedzieć znaczenia sytuacji

unable to tell the significance of a situation

不知去向

bù zhī qù xiàng

zniknąć bez śladu, nie można czegoś znaleźć

disappear without a trace; be nowhere to be found

不知所以

bù zhī suǒ yǐ

nie wiedzieć dlaczego tak jest

not know why it is so

不知所云

bù zhī suǒ yún

nie wiedzieć do czego ktoś zmierza

not know what sb. is driving at

不知所終

bù zhī suǒ zhōng

nie znać końcowego rezultatu

not know the final result

不知有漢,何論魏晉

bù zhī yǒu hàn hé lùn wèi jìn

nie wiedzieć o dynastii Han, ani tym bardziej Wei i Jin

不值一駁

bù zhí yī bó

nie warty sprawdzania i weryfikacji

not be worth refuting

不值一顧

bù zhí yī gù

nie wart żadnej uwagi

not worth any attention

不值一笑

bù zhí yī xiào

niezwykle śmieszny

extremely ridiculous

不忮不求

bù zhì bù qiú

chojny i niewymagający

generous and undemanding

不櫛進士

bù zhì jìn shì

wykształcona kobieta

learned woman (wr.)

不治之癥

bù zhì zhī zhèng

nieuleczalna choroba, śmiertelna choroba

incurable disease; terminal disease

不主故常

bù zhǔ gù cháng

nie trzymać się konwencji

not stick to convention

不自由,毋寧死

bù zì yóu wù nìng sǐ

jeśli nie ma wolności, to już lepiej śmierć

不足掛齒

bù zú guà chǐ

nie ma o czym mówić


Dosłownie: nie powinien (dosł. też nie dość) + wspominać

nothing to speak of

不足介意

bù zú jiè yì

nie warty wzmianki; nie ma o czym mówić

not worth a thought; Don't mention it.

不足為奇

bù zú wéi qí

zupełnie nie zaskakujący

not at all surprising

不足為外人道

bù zú wéi wài rén dào

NIe należy mówić o tym obcym

no need to let others know

不足為意

bù zú wéi yì

niewłaściwy

?

白雲蒼狗

bái yún cāng gǒu

przyjmować dziwaczne kształty

take freakish forms

白雲親舍

bái yún qīn shè

myśleć z uczuciem o swoich rodzicach

think of one's parents with affection

白紙黑字

bái zhǐ hēi zì

(napisany) czarno na białym

(written) in black and white

秉要執本

bǐng yào zhí běn

pojąć kluczowe kwestie

Grasp the essential

秉燭夜游

bǐng zhú yè yóu

żyć pełnią życia

live life to the fullest

撥雲見日

bō yún jiàn rì

przywrócić sprawiedliwość

restore justice

別有天地

bié yǒu tiān dì

krajobraz o wyjatkowym uroku; całkiem inny świat

scenery-surroundings of exceptional charm quite another world

別有用心

bié yǒu yòng xīn

mieć ukryty motyw

have an ulterior motive

變化莫測

biàn huà mò cè

zmienny, nieprzewidywalny

changeable; unpredictable

變化無常

biàn huà wú cháng

stale się zmieniający

constantly changing

變化無窮

biàn huà wú qióng

przemiany bez końca, przemiany nie mają końca

ENDLESSLY changing

變幻莫測

biàn huàn mò cè

zmieniać się nieprzewidywalnie

change unpredictably

變名易姓

biàn míng yì xìng

dokonać zmiany swojego imienia

change one's name

跛鱉千里

bǒ biē qiān lǐ

wytrwałość przynosi sukces.

Persistence insures success.

便宜行事

biàn yì xíng shì

działać według własnego uznania

act at one's discretion

兵行詭道

bīng xíng guǐ dào

Toczyć wojny to kroczyć drogą amoralną


Dosłownie: Toczyć wojny to kroczyć drogą gui

兵凶戰危

bīng xiōng zhàn wēi

W czasie wojny wszyscy przegrywają

In war everybody loses.

冰雪聰明

bīng xuě cōng míng

niezwykle inteligentny

extremely intelligent

百世流芳

bǎi shì liú fāng

pozostawić nieprzemijalną reputację

leave a lasting reputation

百世師

bǎi shì shī

mędrzec, dosł. nauczyciel stu pokoleń

teacher for a hundred generations; sage

鞭長莫及

biān cháng mò jí

być zbyt dalego aby władze mogły pochwycić

be too far away for authority to reach

百思不得其解

bǎi sī bù dé qí jiě

nadal dziwić się po długim zastanawianiu

remain puzzled after much pondering

百思不解

bǎi sī bù jiě

nadal dziwić się po długim zastanawianiu

remain puzzled after much pondering

百思莫解

bǎi sī mò jiě

pozostać zakłopotanym mimo długich rozważań

remain perplexed despite much thought

百無禁忌

bǎi wú jìn jì

wszystko jest dozwolone

all is permitted

百無所成

bǎi wú suǒ chéng

nic nie osiągnąć

accomplish nothing

病病歪歪

bìng bìng wāi wāi

kol. słąbowity, niezdrowy

sickly; feeble; wobbly

病從口入

bìng cóng kǒu rù

choroba wchodzi ustami

illness enters orally

病篤亂投醫

bìng dǔ luàn tóu yī

próbować wsyzstkiego i pytać wszystkich w chwili desperackiej potrzeby

try anything or consult anybody when in a desperate plight

並駕齊驅

bìng jià qí qū

zachować wzajemną przyjaźń

keep pace with one another

病魔纏身

bìng mó chán shēn

cierpieć z powodu chronicznej choroby

suffer from constant chronic illness

併日而食

bìng rì ér shí

być na wpół zagłodzonym, być dotkniętym przez nędzę

be half-starved; be poverty-stricken

百無一失

bǎi wú yī shī

brak zagrożenia, że coś pójdzie nie tak

no danger of anything going wrong

百業蕭條

bǎi yè xiāo tiáo

Cały interes idzie fatalnie

All business is in a slump.

百依百順

bǎi yī bǎi shùn

uległy i posłuszny

docile and obedient

百戰百敗

bǎi zhàn bǎi bài

sto bitew - sto porażek

A hundred battles and a hudred defeats

百折千回

bǎi zhé qiān huí

tysiąc odmian losu

a thousand twists and turns

百縱千隨

bǎi zòng qiān suí

spełniać czyjeś każde życzenie

give in to sb.'s every wish

表裡相應

biǎo lǐ xiāng yìng

działać w sposób skoordynowany na zewnatrz i wewnątrz

act coordinately from within and without

表裡一致

biǎo lǐ yī zhì

myśleć i działać podobnie

think and act alike

表面文章

biǎo miàn wén zhāng

zaledwie przedstawienie, powierzchowna praca, nacisk na formę

mere show; superficial work lip service; tokenism; emphasis on form

博大精深

bó dà jīng shēn

szeroko zakrojony i głęboki

wide-ranging and profound

博古通今

bó gǔ tōng jīn

z szeroką wiedzą o przeszłości i przyszłości

knowledgeable about past and present

博覽群書

bó lǎn qún shū

dobrze oczytany

well-read

伯樂相馬

bó lè xiàng mǎ

dobry w odkrywaniu utalentowanych ludzi

good at discovering talent

勃然變色

bó rán biàn sè

nagle okazać niezadowolenie lub zadziwienie

suddenly show displeasure-bewilderment

勃然大怒

bó rán dà nù

wpaść w furię

fly into a rage; flare up

博施濟眾

bó shī jì zhòng

dostarczyć pomocy masom; być zainteresowanym w działalności charytatywnej

provide liberal relief to the masses; be interested in charities

博聞強記

bó wén qiáng jì

mieć encyklopedyczną wiedzę

have encyclopedic knowledge

博學多聞

bó xué duō wén

wyedukowany i dobrze poinformowany

learned and well-informed

伯仲之間

bó zhòng zhī jiān

prawie równy

almost on a par

賓朋滿座

bīn péng mǎn zuò

Dom pełen jest gości

The house is full of guests.

賓至如歸

bīn zhì rú guī

dom daleko od domu; jak w domu

a home away from home; homelike

奔走呼號

bēn zǒu hū háo

przemieszczać się głosząc jakąś sprawę

go around campaigning for a cause

半夜三更

bàn yè sān gēng

głęboką nocą, późno w nocy

in depth of night; late at night

半疑半信

bàn yí bàn xìn

w połowie wierzyć, w połowie wątpić

half-believe, half-doubt

半真半假

bàn zhēn bàn jiǎ

częściowo prawdziwy i częściowo fałszywy; pół żartem pół serio

partly true, partly false half in jest, half in earnest

飽經世故

bǎo jīng shì gù

wielce doświadczony w tym jak funkcjonuje świat

well-experienced in the ways of the world

飽經憂患

bǎo jīng yōu huàn

przejść przez wielką ilość trudów

have gone through a great deal of misery

飽暖思淫欲

bǎo nuǎn sī yín yù

rozwięzłość to częsta wada zamożnych

Debauchery is a common vice among the wealthy.

寶山空回

bǎo shān kōng huí

zmarnować okazję

waste an opportunity

保泰持盈

bǎo tài chì yíng

utrzymać swoją pozycję przez wstrzemięźliwość, pozostać skromnym bez względu na osiągnięte bogactwo

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

包羅萬象

bāo luó wàn xiàng

zawierający wszystko (np. wszystkie opcje)

all-inclusive

巴巴結結

bā bā jiē jiē

ledwo co; z kłopotami, z przerwami

haltingly 〈coll.〉; falteringly; barely succeed in handling sth.

八拜之交

bā bài zhī jiāo

zaprzysiężone braterstwo

sworn brotherhood

八方呼應

bā fāng hū yìng

echo ze wszystkich stron

echo from all directions

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.